Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování skupinových kurzů pro veřejnost

Dodavatel:

Chinese Point s.r.o.

Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1

IČ: 28491700

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložce č. 145495.

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka ve skupinovém veřejném jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce. Dodavatel a objednatel jsou dále označováni jako smluvní strany.

Úvodní ustanovení

1) Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem.

2) Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká poté, kdy dodavatel potvrdí písemnou objednávku objednatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta i elektronický registrační formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný na webových stránkách http://www.chinesepoint.cz.

3) Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou a smlouva se nepovažuje za uzavřenou.

4) Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

Předmět plnění

1) Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

2) Jazykové kurzy probíhají v prostorách dodavatele, a to na adrese Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 nebo online.

Všeobecná ujednání

1) Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.chinesepoint.cz. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

2) Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za objednanou a potvrzenou výuku.

Organizace výuky

1) V době státních svátků a vánočních prázdnin výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu. O ostatních termínech, kdy výuka nebude probíhat, budou účastníci informováni nejpozději 3 pracovní dny předem.

2) Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele http://www.chinesepoint.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.

3) Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet prezenčních kurzů jsou 4 studenti, minimální počet online kurzů jsou 3 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení: možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného. Pokud se objednatel rozhodne pro vrácení kurzovného, je kurzovné vratné v plné výši, a to do 7 pracovních dní od písemného oznámení této skutečnosti dodavateli.

4) Pro případ, že nebude možno výuku v probíhajícím kurzu ze závažných důvodů zajistit, objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Tato neuskutečněná výuka bude nahrazena bezprostředně po předpokládaném termínu ukončení kurzu.

5) Nedostaví-li se student na výuku, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci ani na bezplatnou náhradu výuky. Nedostaví-li se žádný ze studentů na výuku bez řádné omluvy, je lektor po 30 minutách od zahájení kurzu oprávněn zrušit výuku bez náhrady.

6) Je-li kurz zakončen testem a student v závěrečném testu nedosáhne požadovaného 60% počtu bodů, vyhrazuje si dodavatel právo konzultovat situaci s lektorem a vedoucím dané jazykové sekce a doporučit studentovi další postup ve studiu jazyka.

Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

1) Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace daného kurzu.

2) Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

3) Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

4) Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit 8 studentů pro počet osob ve veřejném skupinovém kurzu prezenčním, 5 studentů v online veřejném skupinovém kurzu a maximálně 14 osob v pomaturitním studiu.

5) Minimální počet osob v kurzu jsou 4, neurčí-li dodavatel jinak.

6) Student, který dokončí semestrální jazykový kurz a úspěšně splní závěrečný test, obdrží certifikát o absolvování kurzu a písemné hodnocení studenta.

Kurzovné

1) Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) je stanovena dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese http://www.chinesepoint.cz.

2) Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu). Výukové materiály (učebnice) nejsou do ceny kurzovného zahrnuty.

3) Kurzovné zahrnuje po dobu trvání kurzu přístup do online studentského portálu Edookit a bezplatný přístup k rozšiřujícím výukovým materiálům, jsou-li ke kurzu přiřazeny.

Platební podmínky

1) Kurzovné je objednatel povinen zaplatit dodavateli v plné výši před začátkem jazykového kurzu dle stanoveného data splatnosti. V případě, že objednatel objedná kurz až po zahájení kurzu, je povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání. V případě, že objednatel neuhradí kurzovné řádně a včas podle předchozí věty, je dodavatel oprávněn smlouvu jednostranně zrušit.

2) V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev, je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem. Zpětně nelze slevu uplatnit. Jednotlivé slevy se nesčítají.

3) Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: hotově v kanceláři dodavatele, převodem na účet, dárkovým poukazem, benefitními poukázkami Edenred Multi nebo Edenred Academica nebo prostřednictvím benefitních systémů Benefit Plus či Benefity.cz.

4) Platbu v hotovosti může objednatel provést v kanceláři dodavatele Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v rámci pracovní doby recepce, které jsou uvedeny na webu dodavatele http://www.chinesepoint.cz. Na kurzovné hrazené v hotovosti v příslušné výši (podle druhu kurzu) dodavatel vystaví daňový doklad v okamžiku platby kurzu.

5) Platba převodem na účet – Objednatel obdrží e-mailem informace k platbě a po přijetí platby na účet dodavatele mu bude e-mailem potvrzeno přijetí platby.

6) Platba dárkovým poukazem – Při platbě dárkovým poukazem je objednavatel povinen dostavit se osobně do provozovny dodavatele a předložit tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.

7) Platba benefitními poukázkami – dodavatel přijímá následující poukázky: Edenred CZ – Multi, Edenred CZ – Academica. Hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši. Platbu poukázkami nelze kombinovat s žádnou slevou. Benefitními poukázkami nelze hradit pomaturitní studium.

8) Platba prostřednictvím benefitních systémů – BENEFITY, a.s. (www.benefity.cz), Benefit Management, s.r.o. (www.benefit-plus.cz). Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. Platbu prostřednictvím benefitních systémů nelze kombinovat s žádnou slevou a nelze tímto způsobem hradit pomaturitní studium.

Slevy z kurzovného

1) Dodavatel nabízí jednorázové mimořádné slevy.

2) Jednorázové mimořádné slevy – tyto slevy se řídí aktuální nabídkou dodavatele a uvedenými podmínkami.

3) Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.

4) Pokud chce objednatel uplatnit slevu z kurzovného, musí dodavatele o této skutečnosti informovat při registraci do kurzu.

5) Pokud se student připojí do kurzu, ve kterém od zahájení výuky uplynuly více než 3 týdny, má nárok na slevu z ceny kurzovného. Dodavatel si vyhrazuje právo individuálně posoudit jazykovou úroveň studenta a vyhrazuje si možnost doporučit či nedoporučit přistoupení do již probíhajícího kurzu.

6) Pokud chce objednatel uplatnit slevu z kurzovného na základě absence nahlášené při registraci do kurzu, může tak učinit v rozsahu maximálně dvou výukových hodin (jedna výuková hodina trvá 45 minut).

7) Dodavatel není povinen upozorňovat objednavatele na možnost využití slevy.

Reklamace

1) Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně odesláním reklamačního formuláře. Dodavatel se zavazuje přezkoumat důvody reklamace pouze v případě, že reklamační žádost byla písemně sepsána osobně v provozovně, anebo zaslána e-mailem. Dodavatel obdržení reklamace potvrdí nejpozději do jednoho pracovního dne.

2) Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, případně vrácení kurzovného objednateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné výukové hodiny).

3) Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení důvodu reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

4) Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

5) Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

6) Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

7) Reklamaci je nutné vznést v době nejpozději do 2 dnů, kdy situace pro reklamaci vznikla. Na zpětné reklamace nebude brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.

8) Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1) V případě odstoupení objednatele od smlouvy před zahájením daného kurzu, dodavatel účtuje následující storno poplatky:

a) Stornování kurzu ve lhůtě delší čtrnácti dnů před zahájením kurzu – 0% z ceny kurzu;

b) Stornování kurzu ve lhůtě kratší tří pracovních dnů před zahájením kurzu – 50% z ceny kurzu;

c) Stornování kurzu po zahájení kurzu – 100% z ceny kurzu.

2) Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdí její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení.

3) Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu studenta, jenž porušuje základní zásady občanského soužití, či studenta, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě vyloučení má student nárok na vrácení kurzovného v plném rozsahu nedochozených lekcí zbývajících do konce kurzu. Zbývající kurzovné bude vráceno objednateli do 7 pracovních dnů od písemného vyloučení objednatele z kurzu.

Osobní údaje objednatele

1) Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednatele, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

2) Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů dodavatele na dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

4) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo a souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

1) Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

2) Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

3) Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné podobě.

4) Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby případné spory plynoucí z této smlouvy vyřešily dohodou.

5) Objednatel má v rámci mimosoudního řešení sporu ve smyslu zákona 378/2015 Sb. (§14) právo obrátit se na Českou obchodní inspekci. Podrobný postup nalezne na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 10.1.2021.

V Praze dne 10.1.2021